inarch.sk
Urbanistické štúdie

– zón a okrskov bytovej a občianskej vybavenosti

– polyfukčných zón, priemyselných (industriálnych) zón